Vilkår og betingelser


Om Finreg

Finreg ApS er et dansk databehandlingsselskab, der har specialiseret sig i behandling og videreformidling af information i forbindelse med LEI (Legal Entity Identifier) registreringer på vegne af virksomheder eller juridiske enheder. LEI registreringer varetages af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnational non-for-profit organisation med hovesæde i Basel. Udstedelsen af LEI numre, på vegne af GLEIF, foretages af akkrediterede LOU (Local Operating Units).

FinReg ApS er uafhængig og benytter dermed flere GLEIF akkrediterede LOUer til udstedelse, fornyelse og vedligeholdelse af LEI numre.

Service

FinReg ApS behandler og videreformidler LEI registreringsansøgninger på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

FinReg tilbyder at varetage registrering og vedligehold, og evt. automatisk genfornyelse af LEI-numre på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Ved accept af vilkår og betingelser, accepterer den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, at FinReg ApS, på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, har autorisation (fuldmagt) til at varetage registrering og vedligeholdelse af LEI-numre hos en LEI udstedende LOU. Den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer ligeledes, at FinReg ApS har autorisation til at oprette, vedligeholde, forny og overflytte den ansøgende virksomheds eller juridiske enheds LEI-nummer til en anden LOU, såfremt dette ikke medfører omkostninger for den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Priser

Registreringsgebyr

Det nuværende og gældende registreringsgebyr er 685DKK + moms. Dette gebyr dækker initial registrering og oprettelse af et LEI-nummer samt vedligehold og ændringer til registreringen i en periode på 12 måneder fra udstedelsesdatoen.

Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, accepterer at FinReg ApS har ret til at reservere beløbet i op til 30 dage.

Fornyelsesgebyr

FinReg ApS tilbyder den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, at genforny LEI-nummeret efter udløb af den initiale 12 måneders periode. Prisen for fornyelse af et LEI-nummer er på nuværende tidspunkt 585 DKK + moms.

Såfremt LEI registreringen ikke genfornys, udløber LEI-nummeret automatisk efter 12 måneder. FinReg ApS vil forbeholde sig retten til at kontakte den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, ca. 2 måneder inden udløb af LEI-nummeret med en påmindelse om fornyelse. Kontakten vil blive foretaget via den e-mailadresse som er oplyst i forbindelse med oprettelsen.

Automatisk fornyelse

Hvis der tilvælges automatisk fornyelse, vil FinReg ApS stå for at forny LEI-nummeret inden perioden på 12 måneder udløber. Såfremt prisen på genfornyelse i fremtiden ikke overstiger 585 DKK + moms, vil den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed blive genfornyet til 585 DKK + moms eller mindre. Såfremt genfornyelse i fremtiden ikke længere kan tilbydes til 585 DKK + moms eller derunder, vil FinReg ApS kontakte den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. LEI-nummeret vil i dette tilfælde ikke blive automatisk fornyet med mindre den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer den eventuelle højere pris på genfornyelse.

Opdatering af kortoplysninger

I forbindelse med brug af Automatisk fornyelse (abonnement), er den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed til enhver tid ansvarlig for at opdatere betalingskortoplysninger. Såfremt et betalingskort er udløbet, eller på anden måde er inaktivt eller spærret, har FinReg ApS ikke mulighed for at foretage rettidig fornyelse af LEI registreringen. Opdatering eller ændring af betalingskortoplysninger, kan foretages under menuen LEI administration->Opdater betalingskort.

Specifikke vilkår omkring automatisk fornyelse (abonnement)

Aftalen omkring automatisk fornyelse er kun gyldig, såfremt der er sat flueben ved ”Accepter automatisk fornyelse (abonnement)”. FinReg ApS vil sikre at LEI nummeret bliver fornyet rettidigt, hvilket forventes at være 1-2 måneder før udløb af LEI registreringen. Der vil blive fremsendt en bekræftelse til den registrerede e-mail adresse omkring status for den automatiske fornyelse.

I tilfælde af at FinReg ApS ikke kan foretage træk på det tilmeldte betalingskort i forbindelse med automatisk fornyelse, vil der blive fremsendt en anmodning om at opdatere betalingsinformationer til den registrerede e-mail adresse med instruktioner omkring hvordan der kan opdateres betalingsinformationer. Såfremt betalingsinformationer ikke bliver opdateret vil aftalen omkring automatisk fornyelse bortfalde efter 15 hverdage fra fremsendelse af opdateringsanmodning.

Personligt betjent LEI ansøgning

Ved at benytte Personligt betjent LEI ansøgning, indestår FinReg ApS for hele registreringsprocessen. Prisen for Personligt betjent LEI ansøgning er 1.500 DKK + moms og dækker omkostninger til personlig behandling og verificering af registreringsdata. Ved Personligt betjent LEI ansøgning, tager FinReg ApS kontakt til ansøgeren via telefon eller e-mail. FinReg ApS vil efter modtagelse af information fremsende et betalingslink, hvorved beløbet trækkes på ansøgerens kreditkort. Alternativt kan beløbet overføres via en kontooverførsel. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepter at kunne fremsende en gyldig fuldmagt, som autoriserer FinReg ApS til at kunne udarbejde en ansøgning af LEI nummer på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Moms

FinReg ApS opkræver dansk moms på 25% fra alle LEI ansøgende virksomheder eller juridiske enheder indenfor EU. Det er op til den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed med et gyldigt EU moms nummer, at kræve den opkrævede danske moms refunderet hos de lokale skattemyndigheder i det pågældende land. LEI ansøgende entiteter eller virksomheder udenfor EU, vil ikke blive pålagt dansk moms.

Transaktionsgebyrer og gebyrer på betalingskort

Alle betalinger via betalingskort tillægges der eventuelle transaktionsgebyrer fastsat af kortudsteder, banker og NETS. FinReg ApS tillægger alle omkostninger vedrørende transaktioner til den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. FinReg ApS viderefører omkostninger direkte, og har ingen avance på transaktionsgebyrer. Det samlede transaktionsgebyr vil fremgå i betalingsvinduet.

Faktura

Der vil blive fremsendt en ordrebekræftelse og senere en faktura til den registrerede e-mail adresse i forbindelse med alle transaktioner med betalingskort og fremsendelse af gyldig LEI nummer.

Betaling

FinReg ApS forbeholder sig retten til at trække penge på det tilmeldte betalingskort efter påbegyndelse af verifikationsprocessen. Beløbet trækkes på betalingskortet ved fremsendelse af LEI ansøgningen til den respektive akkrediterede LOU.

Ansvar og forpligtelser for den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed

Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed står inde for, at alle oplysninger, som er afgivet til FinReg ApS er korrekte og opdaterede. Såfremt der er afgivet ukorrekt eller forældet information fralægger FinReg ApS sig alt ansvar for forsinkelser i valideringsprocessen hos den LEI udstedende LOU grundet manglende eller ukorrekt information. Ligeledes fralægger FinReg ApS sig ansvaret for omkostninger forbundet med manglende indberetninger af ændringer af entiteten eller virksomheden (corporate actions), som kan have indvirkning på vedligeholdelsen af LEI-nummeret.

Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer, at den er forpligtet til hurtigst muligt at indberette alle former for relevante ændringer. Relevante ændringer er alle ændringer til de informationer, som er afgivet til FinReg ApS i forbindelse med den initiale LEI ansøgning. Såfremt den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed ikke løbende indberetter relevante ændringer, fralægger FinReg ApS sig ethvert ansvar for økonomiske eller juridiske konsekvenser af den manglende indberetning. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed er forpligtet til at ajourføre kontaktoplysninger, således at FinReg ApS har mulighed for at opnå kontakt.

Registranten, dvs. den fysiske person, som foretager ansøgningen for den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, angiver at denne er autoriseret og bemyndiget til at kunne foretage LEI ansøgningen på vegne af den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. Såfremt registranten ikke er tegningsberettiget for virksomheden eller den juridiske enhed, vedkender registranten sig at have den nødvendige dokumentation (fuldmagt) tilgængelig fra virksomheden eller den juridiske enhed. FinReg ApS forbeholder sig retten til at kunne anmode om denne dokumentation, hvor det skønnes nødvendigt.

FinReg ApS forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation såfremt en eventuel tredjepart foretager registrering for den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Registranten er forpligtet til at sikre at LEI-ansøgningen er entydig, dvs. at der ikke i forvejen er ansøgt om udstedelse af et LEI-nummer til den samme entitet eller virksomhed. Såfremt den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed allerede besidder et gyldigt LEI-nummer, vil ansøgningen blive afvist hos den respektive LOU. I dette tilfælde vil FinReg ApS forbeholde sig retten til fortsat at opkræve gebyret til dækning af omkostninger for behandling af ansøgningen.

FinReg ApS vil opfordre registranten til at benytte følgende søgefelt (Seach LEI Records) for at dobbeltchecke hvor vidt den LEI ansøgende entitet eller virksomhed allerede har fået udstedt et gyldigt LEI-nummer: https://www.gleif.org

Ansvar og forpligtelser for FinReg ApS

FinReg ApS kontrollerer og validerer at information som leveres af registranten, er fyldestgørende for den efterfølgende behandling hos den enkelte LOU.
FinReg ApS vil tage kontakt til registranten, såfremt ansøgningen er ufuldstændig med henblik på at indhente yderligere oplysninger der kan fuldstændiggøre ansøgningen.
FinReg ApS vil foretage rimelige bestræbelser på at undersøge hvorvidt den LEI ansøgende entitet eller virksomhed ikke tidligere har fået udstedt et LEI-nummer.
FinReg ApS vil tage kontakt til registranten senest 2 måneder inden udløb af LEI-nummeret såfremt den LEI ansøgende entitet eller virksomhed ikke har tilmeldt sig automatisk fornyelse.

Generelle vilkår

Nuværende vilkår og betingelser kan opdateres uden varsel. De gældende vilkår og betingelser kan findes under Vilkår og Betingelser på selskabets hjemmeside. Væsentlige ændringer vil blive kommunikeret til den registrerede e-mailadresse, som er oplyst af registranten. Under normale omstændigheder, skal den LEI ansøgende entitet eller virksomhed forvente en samlet behandlingstid på 2-5 hverdage fra ansøgningen er indsendt til der kan fremsendes et gyldigt LEI-nummer. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer at der under særlige omstændigheder kan gå op til 30 dage før ansøgningen er færdigbehandlet, og der kan fremsendes et gyldigt LEI-nummer.

Fortrydelsesret

Den LEI ansøgende entitet eller virksomhed accepterer, at der ikke en nogen fortrydelsesret efter at ansøgningen er indsendt og betalt. FinReg ApS er ikke forpligtet til at refundere betalte gebyrer, såfremt den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed fortryder efter at betalingen af gebyret er foretaget.

Offentligt tilgængeligt data

Registranten accepterer at information der er videregivet til FinReg ApS i forbindelse oprettelsen af en LEI registrering vil blive videregivet og offentliggjort på GLEIF’s hjemmeside.